Občianske združenie Park v Meste

Archive for December, 2009

Niekoľko faktov …

Dnes 22.12. v Bardejovských novostiach č.51-52 vyšiel tento článok, bohužiaľ v skrátenej verzii (časť ktorú BN uverejnili je vyznačená kurzívou), podstatnejšia časť však uverejnená nebola (bez vedomia autora), preto článok uverejňujeme v slobodnom priestore na FB a www.parkvmeste.sk v plnom znení.

5775 podpisov, jedno poďakovanie a niekoľko faktov

V stredu 15. decembra, pätnásť minút pred dvanástou sme podali na MsÚ v Bardejove petíciu s 5775 podpismi. Petíciu občianskej iniciatívy Park v meste. Petíciu proti devastácii územia bývalých kasarní v Bardejove a za vznik Mestského parku. Petíciu, ktorá obsahuje tri požiadavky. Prvú – okamžite zastaviť predaj areálu, druhú – začať verejnú odbornú diskusiu o ďalšom riešení územia bývalých kasární a vyhlásiť regulárnu, transparentnú architektonickú súťaž, na základe ktorej bude upravený územný plán. A nakoniec tretiu – vytvoriť na tomto území verejný mestský park so spoločenskou, kultúrnou, športovou a relaxačnou funkciou. Petíciu na 415-tich podpisových hárkoch podpísalo 5775 občanov, z toho 4111 bardejovčanov (tj. občanov s trvalým bydliskom v Bardejove), 1478 občanov s trvalým bydliskom v bardejovskou okrese a 186 občanov z iných slovenských miest a obcí. Mestské zastupiteľstvo a primátor, ktorým je petícia určená by sa mali podľa petičného zákona k našim požiadavkám vyjadriť v lehote 30 dní. Veríme, že tak urobia a rovnako veríme, že ich stanovisko bude rozumné, nezaujaté a naplní očakávania všetkých signatárov a širokej verejnosti nášho mesta. Držme im teda všetci palce.
To sú fakty. Faktom tiež zostáva, že sme v uliciach Bardejova zbierali podpisy viac ako dva mesiace a bola to neoceniteľná skúsenosť. Stretávali sme sa s ľuďmi, vysvetľovali im celú situáciu, históriu, diskutovali, odpovedali na ich otázky, počúvali ich názory a dozvedali sa ďalšie nové informácie o bývalých kasárňach.
Preto veľké ĎAKUJEME patrí všetkým Vám, ktorí ste našej občianskej iniciatíve akýmkoľvek spôsobom pri zbieraní podpisov na rôznych miestach a pri rôznych akciách pomáhali. Vám, ktorí ste podporili pridanie čo i len jedného podpisu k našej petícii. Našim priateľom a dobrovoľníkom Danovi, Maji, Stanovi, Ivane, Janke, Jarke a ďalším. Firmám a podnikom, barom a reštauráciám, ktoré slúžili ako zberné miesta a spontánne sa pridali k tejto aktivite. Osobitne kníhkupectvu Radosť za ich nezištnú pomoc, kreatívu a podporu. A všetkým Vám jednotlivcom, ktorí stále diskutujete, či už v našej skupine na Facebooku (má už viac ako 2600 fanúšikov), alebo na www.parkvmeste.sk a každodenne pridávate tejto téme na hodnote a šírite myšlienku ďalej. Aj Vám čitateľom a prispievateľom Berdejovských novostí, ktorí tému sledujete a aktívne sa zaujímate o chod vecí verejných v našom meste. Robte tak aj naďalej, prosím. Samozrejme samotnej redakcii BN taktiež patrí naše poďakovanie. Rovnako ako všetkým, ktorí ste v piatok 27. novembra aj napriek nevhodnému času stanovenému MsÚ (9.00 – 11.00) prišli v takom hojnom počte na prehliadku areálu kasární a presvedčili sa, že raz vidieť a stokrát počuť je naozaj obrovský rozdiel. Ešte raz vďaka.

Bohužiaľ faktom zostáva aj skutočnosť, že napriek našej intenzívnej snahe o priamy dialóg s primátorom a vedením mesta, napriek našej snahe o odborné riešenie celého problému spoločnými silami (teraz už ďalšími 5775 občanmi) predaj kasarní pokračuje ďalej tretím kolom a územný plán zostáva nezmenený. Tento aktuálne platný a účelovo zmenený územný plán pritom podmieňuje na celom predmetnom území väčšom ako 50 000m2 výstavbu shopping centra, stoviek parkovacích miest a benzínovej pumpy. Samozrejme bez zachovania „zdravých“ súčastí tohto územia ako sú napr. zrekonštruované zateplené budovy s vymenenými plastovými oknami, nehovoriac už o plánovanom výrube desiatok zdravých stromov. Už dlhý čas si kladieme otázku ako je vôbec možné, že po štyroch mesiacoch horúcich diskusií a výmeny názorov o tejto téme ako na pôde MsZ, tak aj v lokálnych i celoslovenských médiách (novinách, televíziách a internetových spravodajských serveroch), napriek množstvu žiadostí našej občianskej iniciatívy podaných na MsÚ a napriek záujmu verejnosti nás vedenie mesta jednoducho ignoruje!
A nie len ignoruje. Prekračovanie hraníc už aj tak absurdnej arogancie v podaní našich radných sa prekvapivo posúva o statočný kus ďalej. V reportáži televízie TA3 z vyššie spomínanej prehliadky kasární (odvysielanej 30.11.2009) primátor vyslovuje myšlienku že zatiaľ čo občianska iniciatíva Park v meste chce na danom území „park a polyfunkčný zámer“, on – primátor a vedenie mesta predsa vždy presadzovali „polyfunkčný zámer s parkom“. Naozaj čarokrásny príklad populistického názorového salta! Nakoniec vlastne všetci chceme to isté, takže aká občianska iniciatíva? Aká falošná snaha? A prečo vlastne petícia? Vedenie mesta na čele s primátorom je zrazu prekvapené!
Áno, prekvapenie je namieste. Naši radní by však mali byť prekvapení skôr z vlastnej dlhoročne zaužívanej praxe kontinuálneho rozporu medzi tým, čo tvrdia a aká je skutočnosť. Z toho, že na jednej strane v roku 2007 vyhlásili a vyhodnotili verejnú anketu (ktorej sa zúčastnilo 1000 respondentov), na strane druhej ju v roku 2009 bez akejkoľvek diskusie popreli účelovou zmenou územného plánu v prospech investora (viď nižšie). Z toho, že na jednej strane tvrdia, že postupujú transparentne, ale v tom istom čase sú schopní o predaji mestského majetku vyjednávať z neserióznymi garážovými spoločnosťami zo sídlom v Karibiku. Koniec koncov, čo iné sme mohli očakávať?! Toto a ďalšie posledné vyjadrenia primátora na adresu našej iniciatívy sú naozaj geniálnym príkladom účelovej politickej ekvilibristiky, všetka česť! Veď kto by si už mal pamätať, čo ste hovorili pred dvoma rokmi, rokom, mesiacom, včera, alebo len pred hodinou pán primátor? Tak si to poďme krátko pripomenúť a pozrime sa spätne ako sa vyvíjala vaša rétorika v súvislosti s kasárenskou témou:

Korzár, 12.10.2007: „Z kasární by sme chceli vytvoriť moderné centrum Bardejova. Podľa môjho názoru by takto mohlo vzniknúť nové kultúrno-spoločensko-administratívne a možno aj obytné centrum mesta. Aby tam bolo námestie, aby tam bol park, parkoviská, bývanie obchody. Určite nie hypermarkety, lebo by nemalo ísť o megalomanské projekty,“ skonštatoval primátor Boris Hanuščák a dodal, že tým pádom vznikne protipól voči historickému centru mesta, zaradeného do UNESCO. “Oslovíme občanov, návštevníkov i turistov, ale aj odborné tímy, architektov a študentov.“ (citácia z článku „Z kasární bude moderné centrum Bardejova“).

Územný plán mesta Bardejov, január 2009: Bod 2.1. Zmena ÚPN čís. 1/2009 – areál bývalých kasární, čl. 2.1.1, odst. 2: Predpokladá sa tu umiestnenie väčších aktivít obchodu a služieb obyvateľstvu (shopping – parku) … Oproti pôvodnej koncepcii sa v severovýchodnom cípe územia navrhuje umiestnenie čerpacej stanice pohonných hmôt. Pôvodne navrhovaný verejný park sa vzhľadom k zvýšenému rozsahu obchodných zariadení a pre ne potrebných parkovacích miest ruší. (dokument dostupný na www.mubj.sk).

26. zasadnutie MsZ, 17.9.2009: „Čosi sa zadefinovalo, je pravda, že kríza spôsobila, že časť týchto plánov asi bude potrebné korigovať, ale nikdy nie tak aby sme tam nedostali aspoň časť z toho, čo tento Bardejov potrebuje, takže nevidím dôvod na nejaké populistické predvolebné vyhlásenia …Ubezpečujem Vás, že s majetkom, ktorý sme dostali bezplatne od tejto vlády Slovenskej republiky budeme narábať jasne, manifestne, transparentne, s tým aby sme maximum toho, čo obyvatelia mesta tam chcú tam implantovali.” (vystúpenie primátora v rozprave o druhom kole výberového konania k predaju areálu bývalých kasární).

BN č.40, 6.10.2009: „Zmena územného plánu vyjadruje usporiadanie priestoru okrem iného i preto, aby splnil legislatívou stanovené podmienky pre počet parkovacích miest k obchodným priestorom, umiestnenie čerpacej stanice ale zachováva podmienku všetkých funkcií, ktoré sme zadefinovali, vrátane parku“ (citácia z článku „Realitu treba poznať nie vymýšľať si ju“, autor: primátor mesta Bardejov).

BN č.42, 20.10.2009: „To, že záujemcovia o kúpu areálu kasární mali tendenciu oklieštiť veľkosť parku je už iná záležitosť a netreba si to spájať s mojim postojom“ (citácia z článku „Odpovedať tým, ktorí nepočúvajú stráca zmysel“, autor: primátor mesta Bardejov).

Trochu veľa nejasností, trochu málo logiky? Čo dodať. Snáď len to, že čitateľ si utvorí vlastný názor sám. To určite. Mali by sme sa však predovšetkým zamyslieť nad tým, či takýto spôsob komunikácie chceme a budeme akceptovať aj naďalej. Alebo, či nie je načase ho zmeniť. Akým spôsobom, je len na nás, občanoch.

Mario Hudák
Občianska iniciatíva Park v meste

Petícia s 5775 podpismi občanov podaná !!!

IMG_9640

Poďakovanie všetkým za pomoc pri nazbieraní 5775 podpisov petície.

Dnes, 15. 12. 2009, 15 min. pred dvanástou sme podali petíciu proti devastácii územia bývalých kasarní v Bardejove a za vznik Mestského parku. Petícia obsahuje 415 podpisových hárkov s 5775 podpismi všetkých nás – OBČANOV ktorí si ŽELÁME ZMENU v prístupe primátora a MsÚ v BJ v otázke riešenia areálu bývalých kasární!

A možno nie len v tejto otázke, možno si želáme aj zmenu v prístupe primátora a mestského zastupiteľstva k občanom ako takým. A hlavne zmenu v tom najdôležitejšom – zmenu v celkovom riadení nášho mesta a fungovaní MsÚ.

Počnúc komunikáciou (či skôr nekomunikáciou) volených zástupcov s občanmi, pokračujúc absurdnými a netransparentnými dlhoročnými predajnými praktikami (napr. garážovým partnerom so sídlom v Karibiku – viď druhé kolo verejného obstarávania v prípade kasární), pokračujúcim rozpredajom a výpredajom veľkej časti mestského majetku a pozemkov „zvýhodneným“ klientom, ďalej stratovým hospodárením mesta s obrovským dlhom (áno, samozrejme spôsobila ho „výlučne“ svetová finančná kríza, to nám pán primátor už dostatočne jasne vysvetlil), cez ignoráciu názoru občanov (viď účelové investormi nariadené zmeny územného plánu napr. v prípade areálu kasární vs. verejná anketa), končiac vyslovene zlými rozhodnutiami vedenia mesta a uzatváraním nevýhodných zmlúv bez možnosti verejnej kontroly takýchto dokumentov (napr. zverejnenia na webovej stránke MsÚ).

Áno, píšem … „možno si želáme“ … pretože môžem hovoriť len za seba. Ale vážení, my sme tie podpisy viac ako dva mesiace zbierali, pretože veríme, že ide o zásadnú vec a definitívne prebudenie verejnej diskusie. Pretože veríme, že ide o zachovanie cenného územia s množstvom zdravých budov, zelene a stromov ktoré chcú a ak im to umožníme aj budú žiť ďalej s nami a našimi deťmi. Pretože by sme ocenili keby sa veci začali riešiť transparentne. My sme sa tými ľuďmi na ulici rozprávali, počúvali ich názory a odpovedali im na ich otázky a to nám dáva právo ich názory tlmočiť aj takouto formou.

Takže veľké ĎAKUJEME patrí všetkým VÁM, ktorí ste pomáhali pri zbieraní podpisov na rôznych miestach a pri rôznych akciách a podporili tak aj pridanie čo i len jedného podpisu k našej petícii. Dobrovoľníkom Danovi, Maji, Stanovi, Ivane, Jarke a ďalším. Firmám a podnikom, barom a reštauráciám, ktoré slúžili ako zberné miesta a spontánne sa pridali k tejto aktivite. Aj všetkým Vám jednotlivcom, ktorí diskutujete a každodenne pridávate hodnotu tejto téme a šírite myšlienku ďalej. Ktorí ste prišli v zámerne mestom nevhodne stanovenom čase na prehliadku areálu kasární. Robte tak aj naďalej, prosím.

Práve sme začali, karty sú rozdané, vlak rozbehnutý a my budeme bojovať ďalej. A sme radi, že s Vašou podporou.

Mario Hudák
Občianska Iniciatíva Park v Meste

Park v Meste má už 5 400 podpisov

Iniciatíva Park v Meste má už 5 400 podpisov

Členovia občianskej Iniciatívy Park v Meste chcú formou petície presadiť v areáli bývalých kasárni v Bardejove výstavbu mestského parku. O podobe päťhektárového pozemku by mala podľa nich rozhodnúť architektonická súťaž. Petíciu podporilo už 5 400 občanov.

PREŠOV/BARDEJOV 30. novembra (WEBNOVINY) – Občianska Iniciatíva Park v Meste rozbehla v Bardejove petíciu proti devastácii územia bývalých kasární, kde chcú presadiť vznik mestského parku. Areál s plochou päť hektárov a zastavanými budovami nadobudlo mesto bezplatne v roku 2007. Iniciátori petície žiadajú primátora Bardejova Borisa Hanuščaka a poslancov mestského zastupiteľstva, aby zastavili predaj areálu bývalých kasární, iniciovali verejnú a odbornú diskusiu o využití areálu a vypísali architektonickú súťaž za týmto účelom. Ako uviedol pre agentúru SITA člen petičného výboru Mário Hudák, petíciu rozbehli začiatkom októbra a doteraz získali 5 400 podpisov. Mestu ju chcú doručiť v najbližších dňoch, aby ju poslanci dostali na prerokovanie do zastupiteľstva zvolaného na 17. decembra.

Petičiari žiadajú radnicu, aby dominantným prvkom zrušených kasární bol mestský park so spoločenskou, kultúrnou a športovo-relaxačnou funkciou. Iniciatíva za park nesúhlasí so zmenou územného plánu, ktorý tu počíta s výstavbou obchodných centier, parkovísk s kapacitou 500 miest a čerpacou stanicou. Poslanci zmenu územného plánu schválili vlani v auguste. Podľa Hudáka územný plán nerešpektuje výsledok prieskumu, ktorý si dala urobiť samotná radnica, kde sa väčšina Bardejovčanov vyslovila za rôzne služby s dominantou parku. Petičiari sa obávajú, že neprehľadným predajom areálu do rúk developerských firiem sa znemožní plnohodnotné využitie areálu.

Na tlak Občianskej Iniciatívy Park v Meste v piatok minulý týždeň radnica sprístupnila na niekoľko hodín areál bývalých kasárni, aby si ho občania mohli prezrieť. Aj tu vysokou mierou prevážil názor, že Bardejovčania preferujú zeleň nad obchodnými centrami. Na stretnutie s občanmi prišli zástupcovia mesta na úrovni vedúcich odborov a dvaja mestskí poslanci. Primátor svoju neúčasť ospravedlnil.

„Nie sme odborníci, areál je rozložitý, je tu asi 30 budov, armáda do nich vrazila peniaze, niektoré v roku 2007 zateplila. Bola by škoda ich kvôli nejakým obchodným reťazcom zbúrať. Chceme, aby mesto vypísalo architektonickú súťaž a vybralo najlepší projekt,“ uviedol Hudák.

Občianska Iniciatíva Park v Meste vznikla v auguste 2009 ako reakcia na dianie okolo areálu bývalých kasární, „Sme v prvom rade Bardejovčania, ktorým záleží na tom, ako sa žije v našom meste. Naša aktivita nesleduje žiaden politický, ekonomický, lobistický a ešte nevieme aký iný cieľ. Našim jediným cieľom je to, aby sme presvedčili mestské zastupiteľstvo a primátora o tom, že polyfunkčný mestský park v areáli bývalých kasární vybudovaný etapovite a na základe regulárnej architektonickej súťaže je najlepšie možné riešenie pre dané územie, pre Bardejovčanov a pre všetkých ostatných slušných ľudí,“ uvádza sa v stanovisku petičiarov.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj mesto Bardejov. Hovorca René Semanišin prisľúbil, že na zaslané otázky bude reagovať.

SITA