Občianske združenie Park v Meste

Archive for Marec, 2011

Vyhodnotenie našich pripomienok k zmene územného plánu

 Záznam z  prerokovania pripomienok podaných ku návrhu zmien č.9 ÚPN M Bardejov.

Pripomienku vzniesol :  Park v Meste, OZ, Gorkého 2, Bardejov 085 01

Prítomní na prerokovaní : za obstarávateľa – Mesto Bardejov – Ing. Jozef Mačejovský

Stanovisko z tabuľky „Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania – verejnosť“

 

Týmto v zmysle pripomienkového konania k zmene č. 9 ÚPN M Bardejov podávame tieto pripomienky

NESÚHLASÍME s predloženým návrhom č.9 zmeny územného plánu Mesta Bardejov a to s nasledovnými pripomienkami :

PRIPOMIENKA

Žiadame v sprievodnej textovej správe odstránenie textu „nákupnú zónu (Tesco)”

Zdôvodnenie : Umiestnením budovy obchodného reťazca (investorom zmieňovaného Tesca, prip. iného reťazca) v tesnej blízkosti Hypernovy a za súčasnej existencie obchodných reťazcov Lidl, Billa, OC Pasáž a navrhovaného Kauflandu, X-centrum vo výstavbe, vznikne stav ktorý môže ohroziť, dokonca byť likvidačný pre súčasných drobných obchodníkov a podnikateľov v Bardejove . Toto je rovnako v rozpore s podporou drobných mestských živnostníkov a historickou tradíciou mesta. Namiesto toho navrhujeme využiť polyfunkčnú zástavbu

VYHODNOTENIE

Pripomienka akceptovaná, text upravený na „zariadenie občianskeho vybavenia“. V zmysle úpravy regulatívu pre riešené územie je v areáli bývalých kasární možné umiestniť polyfunkčné objekty a objekty bytových domov.

 

PRIPOMIENKA

Keďže areál kasární predstavuje posledné veľké zachované územie v širšom centre mesta s rozlohou väčšou ako 5 hektárov, v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Židovskej synagógy a jej okolia zapísaného v UNESCO, považujeme vybudovanie jednoduchej plechovej účelovej obchodnej budovy reťazca, čerpacej stanice a množstva parkovacích miest za necitlivé zdevastovanie tohto územia a okolia spomínaného kultúrneho a historického dedičstva.

VYHODNOTENIE

Pripomienka neakceptovaná, ÚPD nerieši architektúru objektov. Riešené územie nie je v priamom dotyku na Národnú kultúrnu pamiatku.

 

PRIPOMIENKA

Žiadame zrušiť v danom území čerpaciu stanicu

Zdôvodnenie : Vybudovaním čerpacej stanice a ďalšieho obchodného centra v areáli bývalých kasární sa zvýši frekvencia cestnej premávky a neúmerne vzrastie zaťaženie komunikácie na ulici Štefánikova, čím sa značne zníži bezpečnosť tejto komunikácie a naopak zvýši riziko nebezpečenstva pre dotknutých obyvateľov tejto ulice a ich rodinných domov, chodcov, účastníkov cestnej premávky a hlavne školákov z blízkej základnej školy. Nazdávame sa, že toto je v ostrom rozpore so záujmami verejnosti.

VYHODNOTENIE

Pripomienka neakceptovaná, návrh zmeny č.9 sa netýka návrhu novej ČSPH. ČSPHM je už v schválenom ÚPN M Bardejov a je riešená ako vnútroareálová, dopravne prístupná z vnútroareálovej komunikácie. Navrhované funkčné využitie areálu bývalých kasární zákonite vyvoláva nutnosť rozšírenia Štefánikovej ulice o zaraďovacie a vyraďovacie pruhy v oboch smeroch pre motorové vozidlá, vrátane návrhu ďalších bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z príslušných STN a ostatných právnych predpisov.

 

PRIPOMIENKA

- Žiadame v grafickej dokumentácii samostatne vyčleniť územie Verejnej zelene -značka Vz – a to najmä v časti existujúcej aleje stromov

Zdôvodnenie : Nie je splnená podmienka z výberového konania, schválená mestským zastupiteľstvom ako uznesenie č. 5/2010, príloha č.4 z 25.5.2010 a to EXISTUJÚCA ALE J – JEJ ZACHOVANIE, DOPLNENIE O PARKOVÚ ZELEŇ. V návrhu územného plánu žiadame VYMEDZIŤ časť plochy ako verejnú zeleň, keďže táto nie je v celom areáli nikde samostatne navrhnutá, doporučujeme použiť návrh , ktorý prikladáme t.j. v smere východ-západ v strede územia vytvoriť pás zelene

VYHODNOTENIE

Pripomienka čiastočne akceptovaná v tom zmysle, že vzhľadom na vlastnícke pomery k riešenému územiu je v návrhu ÚPN mesta BJ, Zmena č. 9/2010 špecifikovaný regulatív pre rozsah návrhu vnútroareálovej zelene, ktorá bude mať charakter verejnej zelene v zmysle možného prístupu verejnosti, ale nie v zmysle vlastníckeho vzťahu.

 

PRIPOMIENKA

- Žiadame doplniť v časti Statická doprava text „Podzemné parkoviská, skryté garáže (pod jednotlivými budovami)”

Zdôvodnenie : Nie je splnená podmienka z výberového konania, schválená mestským zastupiteľstvom ako uznesenie č. 5/2010, príloha č.4 z 25.5.2010 a to „Podzemné parkoviská, skryté garáže (pod jednotlivými budovami)”. Existencia podzemných parkovísk by odľahčila parkovacie plochy na povrchu, čo by následne umožnilo realizovať väčšiu plochu pre zeleň.

VYHODNOTENIE

Pripomienka akceptovaná, text v časti Statická doprava doplnený o návrh podzemných parkovísk a garáží.

PRIPOMIENKA

Žiadame samostatnú doložku CO

Zdôvodnenie : Nie je jasné ako budú zabezpečené záujmy obyvateľstva t.j. jeho ukrytia v prípade mimoriadnych udalostí. Žiadame preveriť vzhľadom na doterajšie využitie areálu, či sa asanáciou nezrušia vojenské objekty v minulosti pripravené na tento účel, ktoré môžu znížiť úroveň ochrany obyvateľstva v meste.

Žiadame predložiť stanovisko príslušného úradu k záberu poľnohospodárskej pôdy

Zdôvodnenie : Dve parcely majú druh pôdy poľnohospodársky. Parcela na LV 6279 C-KN 1302/1, trvalý trávnatý porast a na LV 11832 parcela E-KN 3485/2

VYHODNOTENIE

Pripomienka neakceptovaná, samostatná doložka CO je súčasťou dokumentácie územného plánu zóny, nie územného plánu mesta

 

PRIPOMIENKA

- V súvislosti s plánovanou výstavbou Kauflandu a súčasným OC Pasáž na Duklianskej ulici, ďalej pokračovaním smerom k Lidlu cez ulicu Slovenskú s Billou k obchodnému centru Centrum, ulicou Dlhý rad k novo postavenému obchodnému X-Centru a ďalej k vyústeniu tejto ulice pri Hypernove a navrhovanou výstavbou Tesca a čerpacej stanice v areáli bývalých kasární v tesnej blízkosti ulice Štefánikova, vznikne súvislá línia obchodných budov veľmi rôznorodého charakteru.

Výrazne sa tak naruší celkový architektonický kontext mesta v tesnej blízkosti historickej a pamiatkovej zóny, čo bude mať nepredpokladateľný negatívny dopad na celkové zachovanie architektoniky Bardejova a jej rozvoj v budúcnosti.

VYHODNOTENIE

Pripomienka neakceptovaná, predmetné existujúce stavby a novostavby nemajú žiadnu priestorovú väzbu na historické jadro mesta Bardejov a nenarušujú jeho historické a pamiatkovo chránené prostredie.

 

PRIPOMIENKA

Žiadame pozastaviť celý proces zmeny územného plánu až do doby rozhodnutia Okresnej prokuratúry a Generálnej prokuratúry

Zdôvodnenie :

Pri verejnom obstarávaní boli kupujúcim porušené minimálne dve podmienky zadávateľa, teda mesta. Zachovanie existujúcej aleje a plánované pokračovanie komunikácie z ulice Dlhý rad. V tejto veci bol podaný poslancom MsZ podnet na prokuratúru. Domnievame sa, že v tejto situácii by malo mesto spätne prehodnotiť svoj postup a počkať na stanovisko okresnej prokuratúry k tomuto podnetu.

Podlá uznesenia vlády č. 838 z 3. októbra 2007 k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, číslo materiálu 16952/2007, predkladateľa ministra obrany, podlá bodu B vláda ukladá ministrovi obrany v bode B.l. zmluvne zabezpečiť pri prevode majetku štátu použitie majetku na plnenie úloh verejného záujmu. Ďalej podlá Darovacej zmluvy 1/2007 DZ-KE uzatvorenej dňa 27.10.2007 medzi darcom Ministerstvom obrany SR a obdarovaným Mestom Bardejov sa v článku č. 4. tejto zmluvy uvádza: „Obdarovaný sa v súlade s uznesením vlády č. 838 zo dňa 3.10.2007 zaväzuje použiť nehnuteľnosti uvedené v článku l tejto zmluvy (stavby a pozemky vedené na LV č. 4437, LV č. 8038, pozemky vedené na PKV č. 3121, príslušenstvo k stavbám a vonkajšie úpravy) na plnenie úloh verejného záujmu. Predaj areálu súkromnému investorovi s vylúčením verejnosti, ignorovaním petície proti predaju areálu s 5775 podpismi, ignorovaním verejnej ankety v ktorej sa vyše 50% opýtaných vyslovilo za vybudovanie parku a plánovanou výstavbou obchodného centra, čerpacej stanice a parkovacích miest bez verejného polyfunkčného parku je jasným porušením vyššie uvedeného uznesenia, porušením darovacej zmluvy, porušením verejného záujmu teda aj porušením zákona. V tejto veci podal súčasný minister obrany L. Galko podnet na generálnu prokuratúru na preskúmanie veci porušenia článku 4. darovacej zmluvy. Domnievame sa, že v tejto situácii by malo mesto spätne prehodnotiť svoj postup v tejto veci a vyčkať na stanovisko generálnej prokuratúry k tomuto podnetu.

VYHODNOTENIE

Pripomienka neakceptovaná, ÚPN mesta BJ, Zmena č. 9/2010 rieši funkčné využite plôch a ich priestorové usporiadanie v nadväznosti na priľahlé územie podľa dohodnutých podmienok s mestom Bardejov ako orgánom územného plánovania, ktoré boli podkladom pre rozhodovanie MsZ vo veci odpredaja areálu. Mesto Bardejov obstaráva ÚPN mesta BJ, Zmenu č. 9/2010 podľa  príslušných ustanovení stavebného zákona a dodržanie súladu celého procesu obstarania s príslušnými právnymi predpismi preskúma Krajský stavebný úrad.

Prípadný protest prokurátora na základe uvedeného podnetu bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré k nemu prijme uznesenie.

Stanovisko :                                     Zapísal : Ing. Jozef Mačejovský

Nálepky:

V Bardejove začína ozdravný režim.

Domninik Pračko: V Bardejove začína ozdravný režim, kontrola NKÚ pokračuje


Mesto Bardejov sa bude v nasledujúcich týždňoch ,,ozdravovať“. Vstupuje do ozdravného režimu, ktorý predchádza nútenej správe mesta. Ide o akýsi ,,safe mode“ (úsporný režim), kde sa bude šetriť. Každé použitie finančných prostriedkov musí písomne vopred odsúhlasiť Vladimír Harajda, hlavný kontrolór mesta Bardejov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Expozitúra NKÚ SR Prešov v zmysle Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2011 zahájila dňa 4. februára 2011 v kontrolovanom subjekte – Mesto Bardejov kontrolu hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu. Pracovníci prešovskej pobočky v Bardejove ešte neskončili. ,,Kontrolná akcia, ktorej je uvedená kontrola súčasťou, ešte nie je ukončená. Jej ukončenie sa predpokladá v máji tohto roku,“ informovala Lenka Nosáľová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou.

Na rozsiahlu kontrolu reagovala aj Mestská rada, ktorá na svojom zasadnutí vo štvrtok 24. februára prerokovala ozdravný režim mesta Bardejov. Vedúci oddelenia ekonomiky, Miloš Mikula, spracoval na III. zasadnutie mestského zastupiteľstva Návrh na zavedenie ozdravného režimu, prekovaného poslancami 3. marca. Z uvedeného dokumentu sú ťažiskovými bodmi predovšetkým opatrenia na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a ozdravný rozpočet na rok 2011.

Záväzky mesta

Celková výška záväzkov mesta k 31. decembru 2010 predstavuje 4 382 996,84 €, čo činí 23,67 % skutočných bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií (RO) k 31. decembru 2010, výška záväzkov mesta k 31. decembru 2010 po lehote splatnosti predstavuje 2 884 897,09 €, čo činí 15,58 % skutočných bežných príjmov mesta a RO k 31. decembru 2010. To znamená, že podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola prekročená hranica 15 % a je nevyhnutné o tomto stave informovať Ministerstvo financií SR (Primátor oznámil tieto skutočnosti MF SR listom zo dňa 2. februára 2011.) a mestské zastupiteľstvo, ktoré musí zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia, ktorými sa do 90 dní podarí znížiť stav záväzkov pod uvedenú hranicu.

Neuhradené uznané záväzky mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú vo výške 2 218 106 €. Najväčšiu časť tvoria záväzky voči Váhostavu a. s. vo výške 2 522 613,05 € (z toho 53 543,23 € sú vyfakturované úroky z omeškania). Bez záväzkov voči Váhostavu a. s. predstavuje výška záväzkov k 31. decembru 2010 úroveň 10,05 % skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých ku konca roka 2010.

Opatrenia v oblasti príjmov

Z návrhu, pre lepšiu predstavivosť, vyberáme niektoré opatrenia.
- Správcovia dôsledne prehodnotia pohľadávky a stav ich vymáhania v Meste Bardejov a všetkých jeho organizáciách.
- Pripraviť v spolupráci so všetkými správcami predaj prebytočného mestského majetku.
- Pripravia sa návrhy na zvýšenie sadzieb z prenájmu pozemkov a budov. Pripraví sa novela smernice o prenájme nebytových priestorov.
- Bude sa dôsledne dbať na výber pokút a uplatňovanie penále.
- Zamedzí sa schvaľovaniu výnimiek zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
- Upravia sa poplatky za jarmok.

Opatrenia v oblasti výdavkov

Rovnako aj na strane výdavkov sa počíta s opatreniami. Uverejňujeme niektoré z nich.
- Budú sa objednávať, obstarávať len tie výdavky, ktoré vyplývajú z existujúcich zmluvných vzťahov a energie.
- Prehodnotia sa rozpočtované výdavky na nákup akéhokoľvek materiálu, prípadne služby.
- Mesto vyvinie aktivity ohľadom vysporiadania záväzkov z platnej Zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác na projekt „Mestský hnedý priemyselný park“.

Ďalšie konkrétne opatrenia z predloženého návrhu.
- Zastaví sa vyplácanie schválených dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia číslo 68
- Pozastaví sa nákup osobného vozidla pre mestskú políciu (MsP).
- Prehodnotí sa stav zamestnancov MsP a mzdy pracovníkov MsP.
- Zastavia sa práce na oprave panelových ciest, nových živičných úpravách, chodníka do Bardejovskej Novej Vsi a ďalších rozpočtovaných kapitálových investíciách.
- Skráti sa obdobie prevádzkovania zimného štadióna a krytej plavárne.
- V najbližšom období sa prehodnotí opätovne stav zamestnancov, mzdy pracovníkov.
- Pripraví sa nový návrh na využitie priestorov na Radničnom námestí 4 a 21.
- Pozastaví sa nákup kontajnerov, lavičiek.
- Prehodnotí sa podpis zmluvy na podporu zamestnanosti na ochranu pred povodňami.
- Neobstará sa nákup letničiek.
- Zváži sa prenájom útulku túlavých zvierat za symbolickú cenu.
- Počas ozdravného režimu sa nezačne s realizáciou rekonštrukcie Stöcklovej ulice.

Stanovisko hlavného kontrolóra

Vladimír Harajda v odbornom stanovisku k záverečnému účtu mesta za rok 2010 píše: ,,Vo svojom odbornom stanovisku za rok 2009 pri hodnotení záverečného účtu som poukázal pri grante „Hnedý priemyselný park“ na to, že je pre mesto najväčšou záťažou v oblasti financovania. Tohto roku sa k tomu pridružil ešte podnet o údajnom spáchaní subvenčného podvodu, na základe ktorého Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo preplácanie platieb pri realizácii grantu „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“, čím nebolo schopné dodržať zmluvné podmienky voči dodávateľovi prác Váhostav, a. s.“

Pre lepšie porovnanie uvádzame stanovisko za rok 2009, časť granty a projekty, na ktoré sa odvoláva mestský kontrolór. ,,Mesto si vzalo na spolufinancovanie grantov úver, z ktorého sa vyčerpalo 178 437 € (19 %), pričom bolo realizovaných 13 akcií v hodnote 3 316 913 €. Z nich grant na „hnedý priemyselný park“ je pre mesto síce najvyšším výdavkom (2 802 996 €), zároveň aj najväčšou záťažou. Väčšina grantov smerovala do infraštruktúry školských zariadení.“

Cieľ – vyhnúť sa nútenej správe

Návrhom ozdravného rozpočtu, navrhovanými opatreniami na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a ich dôsledným uplatňovaním je možné v priebehu niekoľkých mesiacov výrazne znížiť stav záväzkov po lehote splatnosti, dosiahnuť stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a tým sa vyhnúť v zákonnej lehote zavedeniu nútenej správy.

Najbližšie týždne ukážu ako sa ozdravný režim mesta Bardejov premietne do reálneho života obyvateľov. Či budú ukrátení o veci, na ktoré boli doteraz zvyknutí, zistia čoskoro.

Dominik Pračko